Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

4 Legislativní rámec poskytování B2B pojištění

V následující kapitole bude popsán základní právní rámec a předpisy pro poskytování pojištění v B2B segmentu. Nejprve bude představen nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. z pohledu předpisů pro poskytování pojištění. To znamená náležitosti pojistné smlouvy, pojistný zájem, pojistka a pojištění velkých pojistných rizik. Dále bude uveden Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, který reguluje zprostředkování pojištění a definuje odbornou způsobilost, pravidla jednání se zákazníkem a dohled České národní banky. V textu budou zdůrazněny odlišnosti mezi poskytováním běžného komerčního pojištění a poskytováním pojištění velkých pojistných rizik (pro velké B2B zákazníky a specifická pojistná rizika).

4.1 Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník (NOZ) č. 89/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014 jako náhrada původního občanského zákoníku (OZ) č. 40/1964 Sb. z roku 1964. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. je základním předpisem, který v současné upravuje hmotné soukromé právo České republiky. NOZ reguluje občanské právo, rodinné právo, závazkové právo, pojišťovací právo a další právní oblasti. Pro potřeby pojišťovnictví občanský zákoník vymezuje základní pojmy jako je pojištění, pojistný zájem, pojistka a pojistné podmínky. Předpisům o pojištění jsou věnovány paragrafy § 2758-2872 NOZ. (Zákon č. 40/1964 Sb.; Zákon č. 89/2012 Sb.)

4.1.1 Pojistná smlouva

Pojistná smlouva stanovuje závazek pojistníka zaplatit pojistné a závazek pojistitele poskytnout pojistníkovi nebo třetí osobě pojistné plnění, pokud nastane pojistná událost, která je krytá sjednaným pojištěním. Pojistitel je povinen před uzavřením smlouvy sdělit zájemci o pojištění údaje o nabízeném pojištění. Pojistná smlouva musí být v písemné formě, pokud je pojištění sjednáno na dobu nejméně jednoho roku. Písemná forma smlouvy se považuje za zachovanou, i pokud pojistník přijal nabídku včasným zaplacením pojistného nebo k podpisu smlouvy došlo elektronickou formou. (Zákon č. 89/2012 Sb., § 561 a § 2758-2760)

4.1.2 Pojištěný a oprávněná osoba

Pojištěný je osoba, na kterou se vztahuje pojištění života, zdraví, majetku, odpovědnosti nebo jiného pojistného zájmu. Oprávněná osoba je osoba, která má na základě vzniku pojistné události právo na pojistné plnění. (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2766 a 2770)

4.1.3 Pojistný zájem

Nový občanský zákoník dále definuje pojistný zájem. Podle zákona platí, že pojistník má pojistný zájem na svém vlastním životě a zdraví a životě a zdraví dalších osob na základě příbuzenského vztahu nebo vlastním prospěchem z pokračování jejich života. Podobně platí, že pojistník má pojistný zájem na svém majetku a zachování majetku dalších osob, obzvlášť pokud by při ztrátě jejich majetku vznikla pojistníkovi majetková ztráta. Pojistný zájem pojištěného lze považovat za prokázaný, pokud dal pojištěný souhlas k pojištění. Pro pojištění majetku lze pojistit i budoucí pojistný zájem, například pro potřeby podnikání. Předpisy dále upravují neplatný pojistný záměr a situaci, kdy zájemce pojistný záměr neměl. V těchto případech je pojistná smlouva neplatná. (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2761-2765)

4.1.4 Pojistka, pojistné podmínky

Pojistka je potvrzení o uzavření smlouvy, které pojistníkovi vydává pojistitel. Pojistné podmínky vymezují detaily o vzniku, trvání a zániku pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění, rozsah a splatnost pojistného plnění. Pojistná smlouva musí obsahovat údaje nezbytné pro uzavření smlouvy, zejména číslo smlouvy, určení pojistitele a pojistníka, určení oprávněné osoby, pojistnou událost a pojistné nebezpečí, výši a splatnost pojistného, pojistnou dobu, atd. (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2777)

Zákon dále rozlišuje údaje pro ústní (nepísemné) a písemné sjednání smlouvy. Pro identifikaci osob je uváděno jméno, příjmení a adresa, pro identifikaci právnických osob sídlo a identifikující údaj. Pokud není definována doba vzniku pojištění, pojištění vzniká prvním dnem, který následuje po dni uzavření smlouvy. (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2772 a § 2774-2778)

4.1.5 Pojištění velkých pojistných rizik

Odvětví pojištění velkých rizik jsou přesně definována v § 131 zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví.

Paragraf uvádí hlavní oblasti pojištění velkých průmyslových rizik, nejdůležitější odvětví jsou:

 • Pojištění škod na drážních vozidlech, plavidlech a leteckých dopravních prostředcích.
 • Pojištění úvěru a pojištění záruky, pokud se tato pojistná rizika týkají profesionální činnosti pojistníka.
 • Další odvětví při splnění podmínek minimálního úhrnu rozvahy, čistého obratu a průměrného ročního počtu zaměstnanců. (Zákon č. 277/2009 Sb., § 131)

Uvedený seznam je orientační, kompletní přehled odvětví je k dispozici v Části B „Odvětví neživotních pojištění“ Přílohy 1 Zákona č. 277/2009 Sb.

V novém občanském zákoníku pojištění pak velkých pojistných rizik rámcově upravuje § 2872. Zde je uvedeno, že pokud pojistitel pojišťuje velké pojistné riziko v neživotním pojištění podle jiného zákona pro pojišťovnictví, je možné se odchýlit od jakéhokoliv ustanovení této části ve prospěch kterékoliv strany, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění. Paragraf dále předepisuje, že pojištění velkého pojistného rizika lze sjednat pouze jako pojištění škodové. (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2872) V praktickém použití to znamená, že pro pojištění velkých průmyslových rizik nejsou předpisy tak striktní jako v případě pojištění koncového spotřebitele nebo neživotního pojištění v B2B segmentu, které nespadá do pojištění velkých pojistných rizik. Formulace „podle jiného zákona o pojišťovnictví“ se odkazuje především na výše uvedený zákon č. 277/2009 Sb.

4.2 Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ) upravuje práva povinnosti při distribuci pojištění a zajištění, činnost osob oprávněných zprostředkovávat pojištění a působnost správních orgánů v oblasti pojištění a zajištění. Zákon vstoupil v platnost dne 1. prosince 2018 a kompletně nahrazuje dřívější právní úpravu v podobě zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (Zákon č. 38/2004 Sb.; Zákon č. 170/2018 Sb.) Zákon č. 170/2018 Sb. implementuje do českého práva evropskou směrnici IDD33 o distribuci pojištění. (Směrnice EU34 2016/97)

4.2.1 Zprostředkování pojištění

Zákon o distribuci pojištění definuje osoby, které jsou oprávněné zprostředkovávat pojištění a zajištění jako podnikatelé. (V dalším textu bude uváděno jen pojištění, poskytování a zprostředkování zajištění není z pohledu této práce relevantní.)

Osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění jsou:

 • Samostatný zprostředkovatel.
 • Vázaný zástupce.
 • Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel.
 • Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 5)

Pro potřeby této práce jsou významné první dvě varianty, to znamená samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce. Pojištění mohou jako podnikatel zprostředkovávat také pojišťovny. Pojišťovna může být při poskytování pojištění zastoupena pouze pracovníkem, jinou pojišťovnou, samostatným zprostředkovatelem, pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, vázaným zástupcem nebo doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem. Zákon dále upravuje podmínky pro předcházení střetu zájmů a kontrolu činnosti pojišťovny. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 47-54)

4.2.2 Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce

Samostatný zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat pojištění na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, které uděluje ČNB35. Pro udělení oprávnění je potřeba splňovat podmínky stanovené paragrafem § 7, například mít sídlo na území České republiky, prokázat důvěryhodnost a odbornou způsobilost pro nabízení pojistných služeb (viz dále). Samostatný zprostředkovatel musí být podle zákona povinně pojištěn pro případ náhrady škody zákazníkovi, která byla způsobena porušením povinností samostatného zprostředkovatele. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 6-14)

Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pojištění v agentském nebo makléřském režimu. Pojišťovací agent při zprostředkování pojištění zastupuje pojišťovnu, zatímco pojišťovací makléř při zprostředkování pojištění zastupuje zákazníka. Pojistný agent nebo pojistný makléř musí s pojišťovnou nebo se zákazníkem vždy uzavřít smlouvu v písemné formě. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 12)

Vázaný zástupce je oprávněn zprostředkovávat pojištění na základě zápisu vázaného zástupce do registru, který vede ČNB. (Registr ČNB, 2022) Návrh na zápis do registru podává zastoupený subjekt, a to prostřednictvím aplikace REGIS (2022). Vázaný zástupce musí splňovat podmínky pro zápis, například být odborně způsobilý (viz dále). Podobně jako samostatný zprostředkovatel je vázaný zástupce povinen uzavírat smlouvu v písemné podobě a zároveň je možné smlouvu o zastoupení uzavřít pouze s jedním zastoupeným subjektem. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 15-23)

4.2.3 Odborná způsobilost

Pojišťovna i samostatný zprostředkovatel musí pro distribuci pojištění trvale splňovat podmínku odborné způsobilosti. Tato povinnost se vztahuje na pracovníky, vázané zástupce i doplňkové pojišťovací zprostředkovatele (a jejich pracovníky). Odborná způsobilost znamená získání všeobecných znalostí a získání a prohlubování odborných znalostí potřebných pro distribuci pojištění. Odborná způsobilost je ověřována odbornou zkouškou na základě souboru zkouškových otázek, které připravuje ČNB ve spolupráci s Ministerstvem financí. Vykonání zkoušky zajišťuje akreditovaná osoba podle zkouškového řádu. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 55-70) Podmínky udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele i akreditace k provádění odborných zkoušek dále upřesňuje Vyhláška č. 196/2018 Sb. (§ 1-7).

Požadované odborné znalosti jsou rozděleny do tzv. skupin odbornosti:

 • Distribuce životního pojištění.
 • Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu.
 • Distribuce neživotního pojištění.
 • Distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka.
 • Distribuce pojištění velkých pojistných rizik.
 • Distribuce zajištění. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 57)36

Pro každou skupinu odbornosti jsou definovány okruhy požadovaných znalostí, viz rozdělení okruhů na obrázku 15.

Obrázek 15: Zkouškové okruhy odborné způsobilosti podle ZDPZ

Zkouškové okruhy odborné způsobilosti podle ZDPZ

Zdroj: EFPA ČR. EFPA: Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění [online]. © 2022 EFPA ČR [cit. 2022-03-05]. Dostupné z: https://efpa.cz/zkousky/zkouska-zdpz.

Pro potřeby B2B pojištění jsou důležité kategorie IV a V, tzn. Neživotní pojištění podnikatelů a Distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Kategorie okruhů zkoušek pro pojištění velkých pojistných rizik zahrnuje:

 1. Znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu.
 2. Základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví.
 3. Znalosti regulace distribuce pojištění týkajících se pojištění velkých pojistných rizik.
 4. Znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li.
 5. Znalosti principů a fungování distribuce pojištění velkých pojistných rizik.
 6. Znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik.
 7. Schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění velkých pojistných rizik a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 57)

Kategorie pojištění velkých pojistných rizik zároveň zahrnuje okruhy pojištění motorových vozidel, neživotního občanského pojištění a neživotního pojištění podnikatelů. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 57) Tematické oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik dále upřesňuje Vyhláška č. 195/2018 Sb. (s. 3157).

4.2.4 Pravidla jednání

Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jednají podle zákona v nejlepším zájmu zákazníka, tzn. kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a distribuují pojištění s odbornou péčí. Zároveň platí povinnost zachování mlčenlivosti o všech údajích zákazníka, zákaz souběhu činnosti pojistného agenta a pojistného makléře a zákaz přijímání peněžitých i nepeněžitých výhod v souvislosti s distribucí pojištění. Pro pojišťovny i pojišťovací zprostředkovatele dále platí povinnost pořizovat a uchovávat dokumenty nebo jiné záznamy v nezbytném rozsahu pro hodnověrné ověření řádného plnění povinností pojistitele. Jedním z pořizovaných dokumentů je záznam z jednání, dále je zákazníkovi poskytována předsmluvní dokumentace. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 71-81)

Všechny informace pro zákazníka jsou poskytovány v listinné podobě, v přehledné a čitelné formě a v úředním jazyce státu, ve kterém se nachází pojistné nebezpečí nebo sídlo zákazníka (v českém jazyce pro Českou republiku, případně v jiném dohodnutém jazyce). Předsmluvní dokumenty je nutné zákazníkovi poskytnout v dostatečném předstihu před závazným návrhem na uzavření smlouvy a sjednáním pojištění. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 90-93)

4.2.5 Záznam z jednání a předsmluvní dokumentace

Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel mají povinnost vyhotovit záznam z jednání se zákazníkem, které vedlo ke sjednání nebo podstatné změně pojištění. Záznam z jednání je zpracován na základě požadavků, cílů a potřeb zákazníka v souvislosti s pojištěním a doplněný o vlastní doporučení pro sjednání pojištění a důvody pro tato doporučení. Součástí záznamu z jednání je také vysvětlení rizik a dopadů sjednání nebo změny pojištění zákazníkovi. Záznam z jednání není povinné vést pro pojištění velkých pojistných rizik. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 79)

Před uzavřením smlouvy mají pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel povinnost poskytnout zákazníkovi předsmluvní informace. Jedná se v první řadě o identifikační údaje pojišťovny (respektive zprostředkovatele), podrobné informace o nabízeném pojištění ve formě informačního dokumentu IPID37 podle Směrnice EU 2016/97 (IDD), informace o způsobu odměňování pracovníků pojišťovny v souvislosti se sjednávaným pojištěním a další údaje. Stejná povinnost platí pro oznámení změn během doby trvání pojištění zákazníka, např. při změně pojistných podmínek. Předsmluvní dokumentace není podobně jako záznam z jednání povinná pro pojištění velkých pojistných rizik. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 82-89)

4.2.6 Dohled a registry

Dohled nad dodržováním povinností pojišťoven a pojistných zprostředkovatelů vykonává Česká národní banka. Dotčené subjekty a osoby jsou povinny poskytnout ČNB součinnost při dohledu, zejména na vyžádání předložit informace, podklady, smlouvy, záznamy a další informace. V případě zjištění nedostatků může ČNB uložit dotčenému subjektu nápravné opatření ve stanovené lhůtě nebo odejmout akreditaci, například pro vykonávání činnosti samostatného zprostředkovatele. (Zákon č. 170/2018 Sb., § 94-95 a § 104-106)

Registr osob REGIS (2022) v souvislosti s distribucí pojištění spravuje v elektronické podobě Česká národní banka. Zápisy do registru provádí ČNB, která do něj zapisuje v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění osoby jako samostatné zprostředkovatele, vázané zástupce, akreditované osoby a další role podle paragrafu § 41. Do registru jsou zapisovány údaje jako například údaje o osobě, předmět činnosti podle skupin odbornosti, datum vzniku oprávnění, doba trvání oprávnění atd. Evidované údaje jsou veřejně přístupné na stránkách ČNB v Registru ČNB (2022). (Zákon č. 170/2018 Sb., § 40-46)

4.3 Doplňkové právní předpisy

V této kapitole budou krátce uvedeny právní předpisy, které souvisí s poskytováním služeb v oblasti pojištění a navazují na již představené zákony č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník a č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění. Důležité je jmenovat Nařízení EU 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů (GDPR) a Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví. GDPR definuje právní rámec ochrany osobních údajů fyzických osob na území Evropské unie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Nařízení vstoupilo v platnost dne 25. května 2018 a zároveň sjednocuje legislativu napříč členskými státy. (Nařízení EU 2016/679) Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví upravuje podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, řízení rizik, zakládání pojišťoven, dohledovou činnost ČNB, oceňování aktiv a závazků a související témata. (Zákon č. 277/2009 Sb.)

Další právní předpisy z oblasti distribuce pojištění jsou zveřejněny na webu ČNB na webové stránce přímo věnované legislativní základně pro pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatele. (ČNB, 2022)


33 Insurance Distribution Directive.

34 Evropská unie.

35 Česká národní banka.

36 Poznámka: V seznamu nejsou uváděny všechny výjimky podle paragrafu § 57.

37 Insurance Product Information Document.

[Strany 50-58]