Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Úvod

Tématem diplomové práce je aplikace inovačního řízení a digitální transformace B2B1 pojištění ve společnosti RENOMIA v rámci projektu B2B Lean. Inovativní projekt B2B Lean je nejdůležitější součástí celkové digitální transformace společnosti v oblasti poskytování pojištění. Inovace probíhá s využitím unikátní technologické platformy pro sjednávání pojištění, která je aktivně rozvíjena v rámci tohoto projektu. Technologické řešení projektu je unikátní a nemá v současné době ve střední Evropě alternativu. Společnost RENOMIA je nejvýznamnějším pojišťovacím makléřem na českém trhu v oblasti poskytování B2B pojištění a zároveň hlavním inovátorem v oboru. Digitální transformace, automatizace procesů a inovace jsou v současné době velmi aktuální témata napříč obory. Finanční instituce a pojišťovny nejsou výjimkou a postupně přecházejí na on-line řešení pro zvýšení svojí efektivity i konkurenceschopnosti na trhu.

Téma diplomové práce bylo autorem vybráno, protože B2B Lean je unikátní inovativní projekt, na jehož rozvoji se autor aktivně podílí. Projekt digitální transformace pojištění je pro autora zajímavý jak z pohledu technologií, tak z pohledu businessu. Autor diplomové práce je od roku 2021 členem projektového týmu projektu B2B Lean, ve kterém zodpovídá za technologický rozvoj front-endových aplikací. V roli seniorního analytika a vývojáře je autor členem specializovaného oddělení RDS2, které ve společnosti RENOMIA zastřešuje a podporuje digitální transformaci. Nejdůležitější aplikace implementovaná v rámci projektu jsou webová aplikace pro sjednávání B2B pojištění, pojmenovaná stručně „B2B“. Projekt zároveň poskytuje možnost zúročit vlastní zkušenosti autora s návrhem a realizací webových aplikací a aktivně se podílet na dalším směřování projektu.

Hlavní odborná publikace pro inovace je „Innovation Management“ od autora Jana Van Den Ende z roku 2021, která moderním způsobem pojednává o řízení inovací, inovačních strategiích a souvisejících tématech. Další důležitá publikace z oblasti inovací je „The Oslo Manual“ z roku 2018 jako aktuálně nejdůležitější příručka pro klasifikaci a měření inovačních aktivit. Pro kapitoly o řízení projektů budou primárně využity publikace „Dynamické vedení a řízení projektů“ od Mirko Křivánka z roku 2019, „Projektový management“ od Aleny Svozilové z roku 2016 a „Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time“ od Jeffa Sutherlanda, spoluautora metodiky Scrum, z roku 2014. Pro vymezení legislativního rámce poskytování pojištění budou využity příslušné zákony, zejména č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění.

Teoretická část zahrnuje čtyři hlavní kapitoly, kterými jsou inovace, projektové řízení, moderní řízení projektů a legislativní rámec poskytování pojištění. Součástí první kapitoly bude vymezení teoretického rámce inovací, analýza aktuálních trendů inovací, prezentace názorů současných autorů na problematiku a rozdělení inovací podle skupin inovací, zdrojů inovací a řádů inovací. V kapitole 2 o projektovém řízení budou uvedeny předpoklady řízení projektů, představeny standardy projektového řízení a rámcově popsán životní cyklus projektu. Na závěr této kapitoly budou představeny nejpoužívanější metodiky projektového řízení. V kapitole 3 o moderním řízení projektů budou rozebrány nejdůležitější přístupy a metodiky používané pro agilní řízení projektů a jejich historický vývoj, zejména v oblasti informačních technologií. V poslední kapitole teoretické části budou uvedeny a citovány zákony a právní předpisy, které regulují poskytování služeb v oblasti pojišťovnictví v České republice.

V úvodní kapitole 5 praktické části diplomové práce bude nejprve prezentována společnost RENOMIA jako pojišťovací makléř v oblasti B2B pojištění. Na představení společnosti bude navazovat prezentace klíčových oddělení z pohledu digitální transformace B2B pojištění. Kapitola 6 bude věnována analýze rozdílů mezi procesem sjednávání pojištění před zahájením digitalizace a očekávaným stavem sjednávání pojištění po dokončení první fáze projektu B2B Lean. V této kapitole budou diskutovány problémy předchozího řešení, důvody vedoucí k potřebě změny a realizaci nového projektu a konkrétní požadavky na nový projekt.

návaznosti na rozdílovou analýzu bude v kapitole 7 představen projekt B2B Lean z pohledu inovací, Lean filozofie a agilního projektového řízení a historický vývoj projektu a jeho první fáze. V kapitole 8 bude představen nový proces sjednání B2B pojištění, jeho technické řešení a implementace v podobě aplikace B2B a další systémy a aplikace pro podporu sjednávání pojištění. V kapitole 9 budou diskutovány současné oblasti rozvoje projektu po realizaci první fáze a možnosti budoucího směřování a dalšího rozvoje projektu. Závěrečná kapitola bude věnována praktickému využití agilních metodik pro řízení vývoje aplikací v rámci projektu B2B Lean.

Cílem diplomové práce je popsat a zhodnotit první fázi digitální transformace a technologické inovace sjednávání pojištění v rámci projektu B2B Lean a navrhnout možnosti dalšího rozvoje projektu. Projekt bude zhodnocen z pohledu naplnění očekávání stanovených na projekt a z pohledu implementace agilního řízení vývoje na projektu. Klíčové požadavky na první fázi projektu jsou on-line evidence klientů, sjednocení procesu sjednávání pojištění, zlepšení efektivity procesu sjednání a podpora plnění nutných legislativních požadavků. Doporučení pro další fáze projektu B2B Lean budou prezentována na základě rozdílové analýzy, požadavků uživatelů na rozvoj a současného rozvoje hlavní aplikace pro sjednávání B2B pojištění, která byla implementována v první fázi projektu a je neustále zlepšována. Součástí doporučení pro budoucí rozvoj projektu budou návrhy na zlepšení agilního řízení projektu na základě zkušeností s implementací agilního řízení v první fázi projektu.

Pro teoretickou část diplomové práce budou využity metody studia literatury a literární rešerše pro vymezení teoretického rámce inovačního a projektového řízení. Pro vymezení legislativního rámce problematiky poskytování pojištění bude využito studium příslušných zákonů a právních předpisů. Součástí studia literatury a vymezení teoretického rámce bude analýza současných trendů inovací a porovnání přístupů k problematice. V praktické části diplomové práce budou využity metody popisu, rozdílové analýzy, párové metody analýzy a syntézy a pozorování. Metoda popisu bude využita pro popis společnosti, poskytovaných služeb a projektu B2B Lean. Metoda rozdílové analýzy bude použita pro porovnání stavu před realizací první fáze projektu vůči očekávanému budoucímu stavu. Metoda párové analýzy a syntézy bude využita pro zhodnocení procesu technologické inovace v rámci projektu a doporučení pro další fáze projektu. Metoda pozorování bude využita pro pozorování práce projektového týmu při rozvoji projektu a sledování reálné práce uživatelů s aplikacemi v projektu B2B Lean včetně zpětné vazby.

Primárním zdrojem podkladů pro diplomovou práci jsou materiály a intranet společnosti RENOMIA. Doplňujícími zdroji informací jsou vlastní zkušenosti s návrhem a vývojem aplikací pro sjednávání pojištění, dokumenty a podklady z rozvoje projektu, informace poskytnuté členy projektového týmu a veřejně dostupné informace z registrů.


1 Business-to-Business.

2 RENOMIA Digital Services.

[Strany 7-9]