Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Studium a předměty

Studium MBA na CEMI je jednoroční, skládá se ze dvou semestrů a nedílnou součástí studia je vypracování diplomové práce. Náplní prvního semestru jsou společné manažerské předměty a příprava zadání diplomové práce (anotace, cíle a metodika, osnova práce). Druhý semestr je věnován oborovým předmětům, dokončení a obhajobě diplomové práce. Výuka probíhá on-line s výjimkou úvodního soustředění formou on-line konzultací a podle individuální domluvy s lektory. Níže je uveden orientační harmonogram studia z doby mého studia v letech 2021-22.

Orientační harmonogram

  • 10/2021: Úvodní soustředění.
  • 01/2022: Uzavření I. semestru, odevzdání zadání diplomové práce.
  • 04/2022: Odevzdání diplomové práce v předtermínu.
  • 06/2022: Uzavření II. semestru, obhajoba diplomové práce v předtermínu.
  • 07/2022: Odevzdání diplomové práce v běžném termínu.
  • 09/2022: Obhajoba diplomové práce v běžném termínu.

Předměty a seminární práce

Pro úspěšné dokončení každého předmětu je potřeba nastudovat množství literatury a studijních podkladů a vypracovat netriviální seminární práci. Zkoušky v obvyklé podobě zde nejsou. Na druhou stranu je vypracování seminární práce subjektivně náročnější než se připravit a naučit na zkoušku. Každá seminární práce je hodnocena lektorem předmětu obdobně jako běžná zkouška.

Svoje studium jsem zahájil na podzim roku 2021, první semestr byl tedy zimní, druhý semestr pak letní. Studium jsem úspěšně zakončil v předtermínu v červnu 2022 po uzavření všech předmětů a úspěšné obhajobě diplomové práce s celkovým hodnocením A (výborně).

Diplomová práce

Pro úspěšné zakončení studia je nezbytné kromě uzavření všech předmětů vypracovat a obhájit diplomovou práci na zvolené téma. Výběr tématu a vedoucího práce probíhá v úvodu prvního semestru studia v rámci předmětu „Diplomový seminář“. Na základě domluvy s vedoucím je připraveno oficiální zadání diplomové práce. Následně student postupně píše diplomovou práci, kterou průběžně konzultuje s vedoucím práce. Povinnou součástí každé diplomové práce na CEMI je teoretická část, praktická část a závěrečná část návrhy a doporučení.

Svoji diplomovou práci „Inovace a digitální transformace B2B pojištění ve společnosti RENOMIA s využitím unikátní technologické platformy“ jsem zasvětil analýze a zhodnocení možností technologické inovace pro unikátní inovativní projekt v oblasti pojištění velkých pojistných rizik. V diplomové práci se prolínají inovace, lean metodiky, agilní projektové řízení projektů a právní aspekty poskytování pojištění. Veřejné části obsahu mojí diplomové práce je věnována samostatná sekce tohoto webu.