Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Finanční management

Základní informace

Náplň předmětu: zdroje financování, kapitálová struktura, podnikatelský plán, investiční záměr, finanční analýza.
Lektor: Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA.
Zkratka: FM.

Datum uzavření: 29. června 2022.
Hodnocení: A (100 %).

Anotace

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s finančními aspekty podnikového managementu a s procesy, které v podnicích v této oblasti probíhají. Po absolvování budete ovládat problematiku nezbytnou pro přijímání finančních rozhodnutí operativního i strategického charakteru v návaznosti na ostatní činnosti. V průběhu studia bude objasňována problematika financování podniku, finančního řízení a zároveň plánovacího procesu, řízení majetkové a kapitálové struktury včetně pracovního kapitálu ve vazbě na efektivnost a udržení stálé likvidity. Dále bude objasněna problematika řízení a plánování nákladů, investičních rozhodování a hodnocení investičních projektů, včetně rizik s tím spojených.

Zdroj: Popis předmětu FM na webu CEMI (mírně upraveno).

Seminární práce

Název: Finanční analýza akciové společnosti Best Buy.
Rozsah bez příloh: 23 stran (z toho 17 obsahových stran).

Cíl a obsah práce

Hlavním cílem seminární práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti Best Buy na základě údajů získaných s využitím metod finanční analýzy. V rámci seminární práce byla zpracována analýza vývoje aktiv a pasiv společnosti a finanční analýza poměrových ukazatelů rentability včetně porovnání všech zjištěných údajů s konkurenčními společnostmi Amazon, Target a Walmart. Na základě finanční analýzy bylo zjištěno, že společnost Best Buy vykazuje výrazně vyšší návratnost kapitálu než konkurenční společnosti a relativně stabilní nárůst aktiv a pasiv s výjimkou posledního fiskálního roku 2022.

Rámcová osnova

 • I. Teoretická část
  • 1 Finanční analýza
  • 2 Zdroje dat pro finanční analýzu
  • 3 Metody finanční analýzy
 • II. Praktická část
  • 4 Představení společnosti Best Buy
  • 5 Zdrojová data
  • 6 Finanční analýza

Literatura a zdroje

Seznam literatury a elektronických zdrojů, použitých ve výše uvedené seminární práci.

Seznam literatury

PAVELKOVÁ, Drahomíra, Adriana KNÁPKOVÁ, Karel ŠTEKER a Daniel REMEŠ, 2017. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0563-2. RŮČKOVÁ, Petra, 2015. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5. aktualizované vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5534-2. RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ, 2012. Finanční management. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8.

Elektronické zdroje

Amazon, 2020. Amazon.com: Online Shopping [online]. © 1996-2020, Amazon.com, Inc. [cit. 2022-06-09]. Dostupné z: https://www.amazon.com/ Amazon, Morningstar, 2022. Amazon.com Inc: Stock Quote. Morningstar [online]. © 2022 Morningstar, Inc. [cit. 2022-06-12]. Dostupné z: https://www.morningstar.com/stocks/xnas/amzn/quote Best Buy, 2022. Best Buy: Official Online Store [online]. © 2022 Best Buy [cit. 2022-06-04]. Dostupné z: https://www.bestbuy.com/ Best Buy, Annual Reports, 2022. Annual Reports & Proxy Statements: Best Buy Co., Inc., Investor Relations [online]. © 2022 Best Buy [cit. 2022-06-09]. Dostupné z: https://investors.bestbuy.com/investor-relations/financial-info/annual-reports-and-proxy-statements/default.aspx Best Buy, Finviz, 2022. BBY: Best Buy Co., Inc. Finviz [online]. © 2007-2022 FINVIZ.com [cit. 2022-06-08]. Dostupné z: https://finviz.com/quote.ashx?t=BBY Best Buy, Fiscal Year Calendar, 2022. Fiscal Year Calendar: Best Buy Partner Portal [online]. © 2022 Best Buy [cit. 2022-06-09]. Dostupné z: https://partners.bestbuy.com/-/fiscal-year-calendar Best Buy, Morningstar, 2022. Best Buy Co Inc: Stock Quote. Morningstar [online]. © 2022 Morningstar, Inc. [cit. 2022-06-08]. Dostupné z: https://www.morningstar.com/stocks/xnys/bby/quote FINVIZ, 2022. FINVIZ.com: Stock Screener [online]. © 2007-2022 FINVIZ.com [cit. 2022-06-12]. Dostupné z: https://finviz.com/ IFRS, 2022. IFRS [online]. © 2021 IFRS Foundation [cit. 2022-06-10]. Dostupné z https://www.ifrs.org/ Morningstar, 2022. Morningstar: Empowering Investor Success [online]. © 2022 Morningstar, Inc. [cit. 2022-06-05]. Dostupné z: https://www.morningstar.com/ NACE, 2022. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Český statistický úřad [online]. © 2022 ČSÚ [cit. 2022-06-05]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace NYSE, 2022. NYSE: The New York Stock Exchange [online]. © 2022 Intercontinental Exchange, Inc. [cit. 2022-06-04] Dostupné z: https://www.nyse.com/index S&P 500, 2022. S&P 500 Dividend Yield. Multpl [online]. © 2022 Multpl [cit. 2022-06-04]. Dostupné z: https://www.multpl.com/s-p-500-dividend-yield Target, 2022. Target: Expect More. Pay Less. [online]. © 2022 Target Brands, Inc. [cit. 2022-06-09]. Dostupné z: https://www.target.com/ Target, Morningstar, 2022. Target Corp: Stock Quote. Morningstar [online]. © 2022 Morningstar, Inc. [cit. 2022-06-12]. Dostupné z: https://www.morningstar.com/stocks/xnys/tgt/quote US GAAP, 2022. US GAAP: Generally Accepted Accounting Principles. CFA Institute [online]. © 2022 CFA Institute [cit. 2022-06-10]. Dostupné z: https://www.cfainstitute.org/en/advocacy/issues/gaap Walmart, 2022. Walmart.com: Save Money, Live Better [online]. © 2022 Walmart [cit. 2022-06-09]. Dostupné z: https://www.walmart.com/ Walmart, Morningstar, 2022. Walmart Inc: Stock Quote. Morningstar [online]. © 2022 Morningstar, Inc. [cit. 2022-06-12]. Dostupné z: https://www.morningstar.com/stocks/xnys/wmt/quote