Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Management mezinárodního obchodu

Základní informace

Náplň předmětu: mezinárodní obchod, bankovnictví a finanční nástroje, český zahraniční obchod, budování obchodních vztahů.
Lektor: JUDr. Oldřich Vacek.
Zkratka: MMO.

Datum uzavření: 14. březen 2022.
Hodnocení: A (100 %).

Anotace

Cílem tohoto předmětu je vysvětlit posluchačům problematiku mezinárodního obchodu ve spojitosti s postavením a možnostmi ČR, pochopit úzkou provázanost politické situace a obchodu a dále připomenout problémy, se kterými se ve své manažerské činnosti setkáváte. Společně s lektorem najdete jejich vysvětlení a řešení, umožňující vyvarovat se chyb a následných ztrát. Lektor má díky dlouholetému působení při řízení obchodních firem doma i v zahraničí rozsáhlé zkušenosti v řízení krizového managementu a práce s lidmi v evropských i mimoevropských relacích.

Zdroj: Popis předmětu MMO na webu CEMI (zkráceno).

Seminární práce

Název: Legislativní rámec poskytování pojišťovacích služeb v oblasti B2B pojištění.
Rozsah bez příloh: 31 stran (z toho 23 obsahových stran).

Cíl a obsah práce

Hlavním cílem této práce bylo představit právní rámec pro poskytování pojištění velkých rizik a popsat jeho implementaci v první fázi projektu B2B Lean. V textu práce byly představeny nejdůležitější právní předpisy, které upravují poskytování pojištění v České republice, a popsány rozdíly mezi poskytováním pojištění koncovému zákazníkovi a poskytováním pojištění velkých pojistných rizik. Na základě analýzy legislativního rámce pro poskytování pojištění byla popsána a zhodnocena implementace příslušných právních předpisů v rámci softwarévého řešení, které je součástí projektu B2B Lean.

Po domluvě s lektorem jako právníkem jsem se v seminární práci nad rámec hlavní náplně předmětu zabýval legislativním rámcem poskytování pojištění velkých rizik. Větší část obsahu této seminární práce se později stala součástí textu diplomové práce.

Rámcová osnova

 • I. Teoretická část
  • 1 Nový občanský zákoník
  • 2 Zákon o distribuci pojištění a zajištění
  • 3 Doplňkové právní předpisy
 • II. Praktická část
  • 4 Představení společnosti RENOMIA
  • 5 Platforma Universum

Literatura a zdroje

Seznam literatury a elektronických zdrojů, použitých ve výše uvedené seminární práci.

Seznam literatury

ČESKO. Vyhláška č. 195/2018 Sb. ze dne 30. srpna 2018 o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. In: Sbírka České zákonů republiky. 2018, částka 96, s. 3149-3158. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=63280 ČESKO. Vyhláška č. 196/2018 Sb. ze dne 31. srpna 2018 o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění. In: Sbírka České zákonů republiky. 2018, částka 97, s. 3162-3165. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=63281 ČESKO. Zákon č. 38/2004 Sb. ze dne 3. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 12, s. 600-614. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4316 ČESKO. Zákon č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 1964, částka 19, s. 202-248. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1257 ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 33, s. 1026-1365. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=24084 ČESKO. Zákon č. 170/2018 Sb. ze dne 26. července 2018 o distribuci pojištění a zajištění. In: Sbírka zákonů České republiky. 2018, částka 87, s. 2626-2680. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=63254 ČESKO. Zákon č. 277/2009 Sb. ze dne 22. července 2009 o pojišťovnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 85, s. 3918-4004. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5539 GDPR: Nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 IDD: Směrnice EU 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097 KUNHART, Josef, 2021. Inovace a digitální transformace B2B pojištění ve společnosti RENOMIA s využitím unikátní technologické platformy. Praha. Seminární práce. CEMI.

Elektronické zdroje

ČNB, 2022. Právní předpisy pro pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatele. ČNB [online]. © 2022 ČNB [cit. 2022-03-06]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/pojistovny-zajistovny-a-pojistovaci-zprostredkovatele/pravni-predpisy/ Gallagher, 2022. Gallagher: Insurance, Risk Management and Consulting [online]. © 2022 Arthur J. Gallagher & Co. [cit. 2022-03-03]. Dostupné z: https://www.ajg.com/ REGIS, 2022. REGIS: Informační systém pro registrační a licenční činnosti. ČNB [online]. © 2022 ČNB [cit. 2022-03-05]. Dostupné z: https://regis.cnb.cz/regisextdad/REGISEXT.www_forms.uvod?p_lan=CS Registr ČNB, 2022. Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu. ČNB [online]. © 2022 ČNB [cit. 2022-03-05]. Dostupné z: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz RENOMIA, 2022. RENOMIA: Experti na řízení rizik v oblasti pojištění [online]. © 2022 RENOMIA, a.s. [cit. 2022-03-03]. Dostupné z: https://www.renomia.cz/ RENOMIA AGRO, 2022. RENOMIA AGRO [online]. © 2022 RENOMIA a.s. [cit. 2022-03-03]. Dostupné z: https://www.renomiaagro.cz/ RENOMIA BENEFIT, 2022. RENOMIA BENEFIT [online]. © 2022 RENOMIA BENEFIT, a.s. [cit. 2022-03-03]. Dostupné z: https://www.renomiabenefit.cz/ RENOMIA GROUP, 2022. RENOMIA [online]. © 2022 RENOMIA, a.s. [cit. 2022-03-03]. Dostupné z: https://www.renomia.cz/renomia-group Srovnátor, 2022. Srovnátor [online]. © 2000-2022 PFP s.r.o. [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.srovnator.cz/o-spolecnosti/