Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Management osobního rozvoje

Základní informace

Náplň předmětu: sebeřízení, osobní rozvoj, řízení času, efektivní komunikace, sociální vztahy, psychologie.
Lektor: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Zkratka: MOR.

Datum uzavření: 5. prosince 2021.
Hodnocení: A (100 %).

Anotace

Získáte možnost seznámit se, pochopit a poradit si s významnou oblastí managementu zaměřeného na vlastní osobu. Má-li totiž kdokoli řídit jiné, měl by především dobře znát sebe sama a umět se sebou cíleně a efektivně zacházet. Znamená to nejprve naučit se dobře rozpoznat podmínky, možnosti a způsoby, které vám usnadní dlouhodobě si udržet fyzické a duševní zdraví. Dále dostanete prostor k pokroku v oblasti sebepoznání, a to jak v rovině dokonalejší sebereflexe osobnostních dispozic nezbytných pro úspěšné profesní a manažerské uplatnění, tak i pro dosažení vyrovnaného osobního, partnerského a posléze i rodinného života. Absolvování předmětu vám také umožní osvojit si některé dovednosti a techniky sebeřízení, jednání s lidmi a komunikace s nimi v nejrůznějších situacích. Patří sem přirozeně i ovládnutí efektivnějších forem a způsobů zacházení s časem (time management), a to jak v individuální, tak sdílené podobě. Naučíte se také zvládat zvýšenou životní a pracovní zátěž a poradit si s dalšími nepříznivými jevy a skutečnostmi, s nimiž se setkáváte.

Zdroj: Popis předmětu MOR na webu CEMI (zkráceno).

Seminární práce

Název: Kritická analýza vlastních přístupů k sebeřízení na základě osobnostního typu a zkušeností.
Rozsah bez příloh: 22 stran (z toho 16 obsahových stran).

Cíl a obsah práce

Cílem seminární práce bylo zamyslet se nad osobním rozvojem a osobním řízením na základě osobních hodnot a vyhodnocení osobnostního typu. Získané poznatky a výsledky osobnostních testů byly následně využity pro revizi osobních hodnot autora, zhodnocení současného osobního rozvoje a nasměrování dalšího osobního rozvoje v blízké budoucnosti.

Rámcová osnova

 • I. Teoretická část
  • 1 Teorie potřeb
  • 2 Seberealizace
  • 3 Osobnost a typy osobností
 • II. Praktická část
  • 4 Základní hodnoty
  • 5 Test osobnostního typu
  • 6 Zhodnocení osobního rozvoje

Literatura a zdroje

Seznam zdrojů, použitých ve výše uvedené seminární práci.

Seznam literatury

ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR, 2015. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. vydání. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7. CAIN, Susan, 2012. Quiet: The power of introverts in a world that can't stop talking. New York: Crown Publishers, 2012. ISBN 978-0-307-45220-7. JUNG, Carl Gustav, 1976. Psychological Types. First Princeton/Bollingen paperback printing, with corrections. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1976. ISBN 0-691-01813-8. LIKER, Jeffrey K. a Karyn ROSS, 2016. The Toyota Way to Service Excellence: Lean Transformation in Service Organizations. New York: McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-1-25-964111-4. LÖHKEN, Sylvia, 2014. Introverti a extroverti: Jak spolu vycházet a vzájemně se doplňovat. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5298-3. MASLOW, Abraham H., 1954. Motivation and Personality. New York: Harper & Row Publishers, 1954. MEYERS, Isabel Briggs, Mary H. MCCAULLEY, Naomi L. QUENK a Allen L. HAMMER, 1998. MBTI Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator. Third Edition. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press, 1998. ISBN 0-89106-130-4. SHER, Barbara, 2006. Refuse to Choose. New York: Rodale Books, 2006. ISBN 978-1-59486-863-4.

Elektronické dokumenty

16 Personalities, 2021. 16 Personalities [online]. © 2011-2023 NERIS Analytics Limited [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://www.16personalities.com/ INTJ, 2021. INTJ Personality. 16 Personalities [online]. © 2011-2023 NERIS Analytics Limited [cit. 2021-12-01]. Dostupné z: https://www.16personalities.com/intj-personality jk:APP, 2021. KUNHART, Josef. jk:APP: Sada aplikací pro osobní řízení [online]. © 2021 Josef Kunhart [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: https://app.kunhart.eu/ Kunhart, 2021. KUNHART, Josef. Josef Kunhart: Osobní web [online]. © 2021 Josef Kunhart [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://www.kunhart.cz/ Maslow, 1943. MASLOW, Abraham. A Theory Of Human Motivation. Internet Archive [online]. [cit. 2021-11-21]. Dostupné z: https://archive.org/details/MaslowA.H.1943.ATheoryOfHumanMotivation.PsychologicalReview504370-396./page/n21/mode/2up Mensa ČR, 2021. Mensa České republiky [online]. © Mensa České republiky [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: https://www.mensa.cz/ Myers-Briggs Company, 2021. The Myers-Briggs Company [online]. © 2021 The Myers-Briggs Company [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://www.mbtionline.com/ Věncková, 2017. VĚNCKOVÁ, Marta. Myslete jinak. Naučmese [online]. © 2017 Naučmese s.r.o. [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://www.naucmese.cz/kurz/myslete-jinak