Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Moderní management a leadership

Základní informace

Náplň předmětu: management, role a osobnost manažera, styly řízení, leadership, efektivní řízení týmů.
Lektor: Ing. Eva Matoušková.
Zkratka: MML.

Datum uzavření: 3. ledna 2022.
Hodnocení: A (100 %).

Anotace

Studiem tohoto předmětu získáte informace o moderním managementu a jeho významu pro současné úspěšné fungování organizace. Seznámíme Vás s historickým vývojem v oblasti managementu. Po absolvování tohoto předmětu budete znát nejdůležitější role, funkce a kompetence manažera. Kromě toho uvedeme přehled a budeme charakterizovat jednotlivé manažerské styly. Důležitou součástí tohoto předmětu jsou poznatky o významu osobnosti manažera pro úspěch organizace. Budou Vám představeny nezbytné osobnostní předpoklady manažera, potřebné znalosti, vlastnosti, motivace a potřeby, a také jaké by měl mít manažer manažerské dovednosti. Neopomeneme uvést také jednotlivé oblasti, které by měl splňovat manažer, který se chová eticky. V předmětu Vám bude vysvětlen rozdíl mezi leaderem a manažerem. V samostatné části objasníme podstatu leadershipu. Věříme, že bude pro vás přínosem i kapitola, ve které prozradíme zásady efektivního řízení porad. Nezapomeneme však ani na týmovou spolupráci a řízení týmů.

Zdroj: Popis předmětu MML na webu CEMI.

Seminární práce

Název: Srovnání vlastních poznatků s řízením a vedením v IT prostředí v soukromém a neziskovém sektoru.
Rozsah bez příloh: 21 stran (z toho 15 obsahových stran).

Cíl a obsah práce

Cílem seminární práce bylo analyzovat a zhodnotit kvalitu manažerského řízení a vedení lidí ve dvou komerčních společnostech (RENOMIA, StringData) a jedné neziskové organizaci (Mensa ČR). Zhodnocení řízení proběhlo pro konkrétní oddělení společností, se kterými autor úzce spolupracuje nebo v minulosti spolupracoval. Na základě zjištěných informací byly formulovány návrhy pro zlepšení fungování řízení a vedení lidí pro uvedené společnosti.

Pro každou z jmenovaných společností je popsána organizační struktura, umístění hodnoceného oddělení v této struktuře, dále manažerské řízení a fungování týmu a na závěr zhodnocení řízení v dané společnosti. V souladu s požadavky na obsah seminární práce z předmětu MML tato práce neobsahuje teoretickou část ani literární rešerši.

Literatura a zdroje

Seznam zdrojů, použitých ve výše uvedené seminární práci.

Seznam literatury

DEMARCO, Tom a Timothy LISTER. Peopleware: Productive Projects and Teams. 2nd ed. New York: Dorset House Publishing Co., 1999. ISBN 0-932633-43-9. LOGAN, Dave, John KING a Halee FISCHER-WRIGHT. Tribal Leadership: Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization. Pymble, NSW 2073, Australia: HarperCollins Publishers, 2007. ISBN 9780061754722.

Elektronické dokumenty

Devx, 2021. Devx [online]. © 2021 Devx s.r.o. [cit. 2021-12-30]. Dostupné z: https://devx.agency/ DTForce, 2021. DTForce [online]. © 2021 DTForce s.r.o. [cit. 2021-12-30]. Dostupné z: https://dtforce.com/ EValue.cz, 2021. EValue.cz [online]. © 2021 eValue.cz s.r.o. [cit. 2021-12-30]. Dostupné z: https://www.evalue.cz/ Gallagher, 2021. Gallagher: Insurance, Risk Management and Consulting [online]. © 2021 Arthur J. Gallagher & Co. [cit. 2021-12-11]. Dostupné z: https://www.ajg.com/ GDPR, 2022. General Data Protection Regulation (GDPR): Compliance Guidelines [online]. © 2022 Proton Technologies AG [cit. 2022-01-01]. Dostupné z: https://gdpr.eu/ Kanban, 2022. Kanban: How the kanban methodology applies to software development. Atlassian [online]. © 2022 Atlassian [cit. 2022-01-01]. Dostupné z: https://www.atlassian.com/agile/kanban Mensa ČR, 2021. Mensa Česká republika [online]. © 1989-2021 Mensa Česká republika. [cit. 2021-12-27]. Dostupné z: https://www.mensa.cz/ Mensa International, 2021. Mensa International: About Us [online] © 2000-2021 Mensa International Limited. [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://www.mensa.org/mensa/about-us Mensa Komise pro IT, 2021. Komise pro IT. Mensa České republiky [online]. © 1989-2021 Mensa Česká republika. [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://www.mensa.cz/mensa/kontakty/komise/komise-pro-it/ PSD 2, 2015. Payment services (PSD 2): Directive (EU) 2015/2366. European Commission [online]. © 2021 European Commission. [cit. 2022-01-01]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en (odkaz již nefunguje) RDS, 2021. RENOMIA Digital Services. RENOMIA [online]. © 2021 RENOMIA, a.s.[cit. 2021-12-11]. Dostupné z: https://www.renomia.cz/renomia-digital-services RENOMIA, 2021. RENOMIA: Experti na řízení rizik v oblasti pojištění [online]. © 2021 RENOMIA, a.s. [cit. 2021-12-11]. Dostupné z: https://www.renomia.cz/ StringData, 2021. StringData: O nás [online]. © 2021 StringData, s.r.o. [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://www.stringdata.cz/o-nas/ StringData Produkty, 2021. StringData: Produkty [online]. © 2021 StringData, s.r.o. [cit. 2021-12-30]. Dostupné z: https://www.stringdata.cz/produkty/