Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Prohlášení

Prohlašuji,

že jsem tuto diplomovou práci vypracoval/a zcela samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil/a, uvádím v seznamu literatury. Prohlašuji, že svázaná a elektronická podoba závěrečné práce jsou shodné.

(Praha, 29.04.2022)

[Strana 2]