Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Strategický management

Základní informace

Náplň předmětu: strategické řízení podniku, specifikace cílů, konkurenční strategie, řízení lidských zdrojů a znalostí.
Lektor: Ing. Hana Urbancová, Ph.D.
Zkratka: SM.

Datum uzavření: 29. listopadu 2021.
Hodnocení: A (100 %).

Anotace

Studiem strategického managementu se seznámíte a naučíte aplikovat metody analýzy vnitřního a vnějšího prostředí včetně SWOT analýzy, které napomáhají v procesu správné formulace strategie a dosahování konkurenční výhody organizace. Naučíte se formulovat dosažitelné strategické cíle, správně interpretovat a navrhovat vhodné strategické varianty, včetně postupu jejich implementace v praxi s dosažením pozitivních efektů. V průběhu studia si budete kontinuálně prohlubovat znalosti v oblasti strategického managementu a strategického managementu lidských zdrojů, které jsou společně s finančními, materiálními zdroji a informacemi předpokladem dosažení úspěchů organizací při neustále probíhajících změnách v současném vysoce turbulentním prostředí. Absolvování předmětu napomáhá k rozvoji manažerského rozhodování, rozvoje schopnosti reagovat na měnící se podmínky a efektivní práci s informacemi a znalostmi.

Zdroj: Popis předmětu SM na webu CEMI.

Seminární práce

Název: Zhodnocení vhodných kandidátů pro investici z pohledu dividendového investora.
Rozsah bez příloh: 24 stran (z toho 17 obsahových stran).

Cíl a obsah práce

Seminární práce se zabývala problematikou výběru a analýzy společností pro potřeby dividendového investování. V textu práce je popsána vlastní autorská metodika pro výběr vhodných kandidátů pro investování do dividendových akcií, která funguje mnoho let a je průběžně vylepšována. Na základě této metodiky byla k podrobnější finanční analýze vybrána společnost Sysco, která na základě zjištění v seminární práci nebyla doporučena k investici v daném časovém období.

Rámcová osnova

 • I. Cíl a metodika
  • 1 Metodika práce
  • 2 Základní předpoklady
 • II. Teoretická část
  • 3 Akcie a investování
  • 4 Názory autorů na hodnotové a dividendové investování
  • 5 Finanční výkazy
 • III. Praktická část
  • 6 Databáze společností
  • 7 Předběžný výběr společnosti
  • 8 Finanční analýza
  • 9 Rizika investování v současné době

Literatura a zdroje

Seznam zdrojů, použitých ve výše uvedené seminární práci.

Seznam literatury

BAMBÁSEK, Pavel, 2019. Jak investovat sám a bez bank: Český investiční průvodce. Praha: Bambásek Pavel, 2019. ISBN 978-80-906031-1-0. GLADIŠ, Daniel, 2015. Akciové investice. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5375-1. GLADIŠ, Daniel, 2005. Naučte se investovat. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-1205-5. GRAHAM, Benjamin a Jason ZWEIG, 2003. The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. Revised Edition. London: HarperCollins Publishers, 2003. ISBN 0-06-058328-2. HEINS, John a Whitney TILSON, 2013. The Art of Value Investing. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-118-23396-2. RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ, 2012. Finanční management. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8.

Elektronické dokumenty

BANTON, Caroline, 2021. Public Company. Investopedia [online]. © 2021 Investopedia [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/p/publiccompany.asp CFA Institute, 2021. US GAAP: Generally Accepted Accounting Principles. CFA Institute [online]. © 2021 CFA Institute [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.cfainstitute.org/en/advocacy/issues/gaap DRIP 2021. Dividend Investing Information, Tools, And Forms. The Dividend Investing Resource Center [online]. © 2021 The Dividend Investing Resource Center [cit. 2021-11-26]. Dostupné z: https://www.dripinvesting.org/tools/tools.asp (odkaz již nefunguje) IFRS Foundation, 2021. IFRS [online]. © 2021 IFRS Foundation [cit. 2021-11-24]. Dostupné z https://www.ifrs.org/ Morningstar, 2021. Morningstar [online]. © 2021 Morningstar, Inc. [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.morningstar.com/ Nasdaq, 2021. Nasdaq 100 Index (NDX). Nasdaq [online]. © 2021 Nasdaq, Inc. [cit. 2021-11-24]. Dostupné z https://www.nasdaq.com/nasdaq-100 NYSE, 2021. NYSE: The New York Stock Exchange [online]. © 2021 Intercontinental Exchange, Inc. [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.nyse.com/index Portfolio Insight, 2021. Dividend Radar. Portfolio Insight [online]. © 2021 Portfolio Insight, LLC [cit. 2021-11-26]. Dostupné z: https://www.portfolio-insight.com/dividend-radar S&P, 2021. S&P 500 Dividend Yield. Multpl [online]. © 2021 Multpl [cit. 2021-11-25]. Dostupné z: https://www.multpl.com/s-p-500-dividend-yield SEC, 2011. Foreign Currency Exchange (Forex) Trading for Individual Investors. U.S. Securities and Exchange Commission [online]. [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.sec.gov/tm/investor-alerts-bulletins/investoralertsforextradingpdf Sysco, 2021. Sysco [online]. © 2023 Sysco Corporation [cit. 2021-11-26]. Dostupné z: https://www.sysco.com/ Sysco Corp, 2021. Morningstar [online]. © 2021 Morningstar, Inc. [cit. 2021-11-26]. Dostupné z: https://www.morningstar.com/stocks/xnys/syy/ TATRANSKÝ, Tomáš, 2015. Dividendové akcie jako ideální zdroj pasivního příjmu. Naučmese [online]. © 2015 Naučmese s.r.o. [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.naucmese.cz/kurz/dividendove-akcie-jako-idealni-zdroj-pasivniho-prijmu Udemy, 2019. The Complete Dividend Investing Course: Updated 2021. Udemy [online]. © 2019 Udemy, Inc. [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.udemy.com/course/how-to-value-dividend-stocks/ Vltava Fund, 2021. Vltava Fund [online]. © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.vltavafund.com/cz