Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Seznam tabulek, obrázků a grafů

Objekt Název Strana
Tabulka 1 Řízení inovací versus nový vývoj businessu 12
Obrázek 1 Skupiny inovací podle Oslo manuálu 13
Obrázek 2 Systémové oblasti zdrojů inovací 15
Tabulka 2 Klasifikace řádů inovací 16
Obrázek 3 Projekt jako proces změny z počátečního stavu na cílový stav 18
Tabulka 3 Projektová kritéria pro identifikaci souboru činností jako projektu 19
Tabulka 4 Technika SMART pro formulaci cíle projektu 20
Obrázek 4 Projektový troj-imperativ s dimenzí kvality 21
Tabulka 5 Rozdělení projektů podle vztahu k rozvoji podniku 23
Tabulka 6 Procesní skupiny standardu PMBOK 26
Obrázek 5 Procesy podle metodiky PRINCE2 28
Obrázek 6 Rozložení fází životního cyklu projektu 29
Tabulka 7 Shrnutí výsledků průzkumu úspěšnosti softwarových projektů 31
Obrázek 7 Vodopádový model řízení softwarových projektů 32
Tabulka 8 Porovnání plýtvání ve výrobě a při vývoji software 34
Obrázek 8 Cyklus neustálého zlepšování PDCA 35
Obrázek 9 Schéma systému Toyota Production System 36
Obrázek 10 Základní principy kaizenu 39
Obrázek 11 Kanban board 40
Obrázek 12 Nejpoužívanější agilní metodiky v roce 2021 44
Tabulka 9 Souhrnný přehled Lean a agilních metodik 45
Obrázek 13 Projekt jako proces změny z počátečního stavu na cílový stav 46
Obrázek 14 Scrum board 49
Obrázek 15 Zkouškové okruhy odborné způsobilosti podle ZDPZ 55

Obrázky 16-27, tabulky 10-11 a diagramy 1-3 nejsou v seznamu uvedeny, protože se vztahují k citlivým údajům neveřejného textu praktické části diplomové práce.

[Strany 117-118]