Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Seznam literatury

Seznam všech publikací, které byly využity a citovány v diplomové práci nebo seminárních pracích (bez elektronických zdrojů).

ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR, 2015. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. vydání. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7. AXELOS, 2017. Managing Successful Projects with PRINCE2. 6th Edition. London: The Stationery Office. ISBN 978-80-247-5620-2. BAMBÁSEK, Pavel, 2019. Jak investovat sám a bez bank: Český investiční průvodce. Praha: Bambásek Pavel, 2019. ISBN 978-80-906031-1-0. BROOKS, Frederick, 1995. The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Anniversary Edition. Boston: Addison-Wesley Professional. ISBN 9780201835953. CAIN, Susan, 2012. Quiet: The power of introverts in a world that can't stop talking. New York: Crown Publishers, 2012. ISBN 978-0-307-45220-7. COBB, Charles G., 2011. Making Sense of Agile Project Management: Balancing Control and Agility. New Jersey: Wiley Professional Development (P&T). ISBN 978-1-118-01570-4. ČESKO. Vyhláška č. 195/2018 Sb. ze dne 30. srpna 2018 o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. In: Sbírka České zákonů republiky. 2018, částka 96, s. 3149-3158. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=63280 ČESKO. Vyhláška č. 196/2018 Sb. ze dne 31. srpna 2018 o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění. In: Sbírka České zákonů republiky. 2018, částka 97, s. 3162-3165. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=63281 ČESKO. Zákon č. 38/2004 Sb. ze dne 3. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 12, s. 600-614. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4316 ČESKO. Zákon č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 1964, částka 19, s. 202-248. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1257 ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 33, s. 1026-1365. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=24084 ČESKO. Zákon č. 170/2018 Sb. ze dne 26. července 2018 o distribuci pojištění a zajištění. In: Sbírka zákonů České republiky. 2018, částka 87, s. 2626-2680. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=63254 ČESKO. Zákon č. 277/2009 Sb. ze dne 22. července 2009 o pojišťovnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 85, s. 3918-4004. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5539 DEMARCO, Tom a Timothy LISTER. Peopleware: Productive Projects and Teams. 2nd ed. New York: Dorset House Publishing Co., 1999. ISBN 0-932633-43-9. DOLEŽAL, Jan, 2016. Projektový management: Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5620-2. DRUCKER, Peter F., 2006. Innovation and Entrepreneurship. Reprint Edition. New York: Harper Business. ISBN 9780060851132. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK, 2010. Investiční rozhodování a řízení projektů: Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3293-0. GDPR: Nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 GLADIŠ, Daniel, 2005. Naučte se investovat. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-1205-5. GLADIŠ, Daniel, 2015. Akciové investice. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5375-1. GRAHAM, Benjamin a Jason ZWEIG, 2003. The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. Revised Edition. London: HarperCollins Publishers, 2003. ISBN 0-06-058328-2. HEINS, John a Whitney TILSON, 2013. The Art of Value Investing. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-118-23396-2. HIGHSMITH, Jim, 2009. Agile Project Management: Creating Innovative Products. Edition 2. Pearson Education. ISBN 9780321658395. IDD: Směrnice EU 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097 JACOBSON, Ivar, Grady BOOCH a James RUMBAUGH, 1999. The Unified Software Development Process. Addison-Wesley Professional. ISBN 9780321822000. JUNG, Carl Gustav, 1976. Psychological Types. First Princeton/Bollingen paperback printing, with corrections. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1976. ISBN 0-691-01813-8. KŘIVÁNEK, Mirko, 2019. Dynamické vedení a řízení projektů: Systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0408-6. LIKER, Jeffrey K. a Karyn ROSS, 2016. The Toyota Way to Service Excellence: Lean Transformation in Service Organizations. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-25-964111-4. LOGAN, Dave, John KING a Halee FISCHER-WRIGHT. Tribal Leadership: Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization. Pymble, NSW 2073, Australia: HarperCollins Publishers, 2007. ISBN 9780061754722. LÖHKEN, Sylvia, 2014. Introverti a extroverti: Jak spolu vycházet a vzájemně se doplňovat. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5298-3. MASLOW, Abraham H., 1954. Motivation and Personality. New York: Harper & Row Publishers, 1954. MEYERS, Isabel Briggs, Mary H. MCCAULLEY, Naomi L. QUENK a Allen L. HAMMER, 1998. MBTI Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator. Third Edition. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press, 1998. ISBN 0-89106-130-4. NOVÁK, Adam, 2016. Inovace je rozhodnutí: Kompletní návod, jak dělat inovace nejen v byznysu. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0333-1. OECD/EUROSTAT, 2018. The Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4th Edition. Paris/Eurostat, Luxembourg.: OECD Publishing. ISBN 978-92-64-30460-4. PAVELKOVÁ, Drahomíra, Adriana KNÁPKOVÁ, Karel ŠTEKER a Daniel REMEŠ, 2017. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0563-2. PMI, 2021. PMBOK Guide: A Guide to the Project Management Body of Knowledge and The Standard for Project Management. Seventh Edition. Pennsylvania: Newtown Square. ISBN 9781628256659. RIES, Eric, 2011. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business. ISBN 978-0-307-88791-7. ROYCE, Winston W., 1970. Managing the Development of Large Software Systems. Proceedings of IEEE WESCON, 26, 328-388. RŮČKOVÁ, Petra, 2015. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5. aktualizované vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5534-2. RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ, 2012. Finanční management. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8. SCHILLING, Melissa A., 2020. Strategic Management of Technological Innovation. Sixth Edition. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-260-56579-9. SCHUMPETER, Joseph A., 1997. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung: Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konujunkturzyklus. Neunte Auflage. Berlin: Duncker & Humblot. ISBN 9783428077250. SHER, Barbara, 2006. Refuse to Choose. New York: Rodale Books, 2006. ISBN 978-1-59486-863-4. SHORE, James, 2021. The Art of Agile Development. Second Edition. Sebastopol: O’Reilly Media. ISBN 978-1-492-08069-5. SUTHERLAND, Jeff, 2014. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. New York: Crown Business. ISBN 978-0-385-34646-7. SVOZILOVÁ, Alena, 2011. Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3938-0. SVOZILOVÁ, Alena, 2019. Projektový management: Systémový přístup k řízení projektů. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0075-0. SYNEK, Miloslav a kol., 2011. Manažerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3494-1. VALENTA, František, 2001. Inovace v manažerské praxi. Praha: Velryba. ISBN 9788085860115. VAN DEN ENDE, Jan, 2021. Innovation Management. London: Red Globe Press. ISBN 9781352012439.